วันอาทิตย์ที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

ผลการเรียนรู้รายวิชา "WBI" เว็บช่วยสอน ครั้งที่ 12


                   วันที่ 20 ตุลาคม 2561 ได้มีการถ่ายวิดีสอนและทดลอง เรื่อง การกลั่นธรรมดา เพื่อการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในห้องเรียน SMP คือ การสอนปฏิบัติการ (Lab) วิชาทางด้านวิทยาศาสตร์
         โดยได้เชิญคุณครูวิทยาศาสตร์ ตัวแทนจากโรงเรียนในโครงการ SMPมาเป็นวิทยากรในการทดลองในครั้งนี้..และอาจารย์ได้ให้นักศึกษาทำโครงงานเพื่อแก้ปัญหาการสอนปฏิบัติวิทยาศาสตร์ โดยจัดทำเป็นบทเรียนอีเลิร์นนิ่ง ในรายวิชาเว็บช่วยสอน (Web-based Instruction: WBI) ของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-based Learning: PjBL) เพื่อให้ผู้สอนได้ใช้เรียนรู้และทบทวน และผู้เรียนได้ศึกษามาก่อนล่วงหน้าที่บ้าน และลงมือทดลองในห้องปฏิบัติการ 
สมาชิกในกลุ่ม
นายฟารุ ซิ (หัวหน้าทีม)         รหัส405809006
นางสาวอามานี โต๊ะทา           รหัส405809010
นางสาวนูรมี มานิ๊                 รหัส405809019
นางสาวพุดดือลา เวาะโซ๊ะ      รหัส405809024

ผลการเรียนรู้รายวิชา "WBI" เว็บช่วยสอน ครั้งที่ 11
  วันนี้นำเสนอเนื้อหาที่ได้ค้นหว้าในหัวข้อ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนผ่านเว็บ
ผลการเรียนรู้
     1. พัฒนาทักษะการค้นคว้าผลงานวิจัย นำมาวิเคราะห์ และสังเคราะห์เป็นองค์ความรู้          
     2. มีทักษะการนำเสนอและการใช้สื่อสารสนเทศนำเสนออย่างมืออาชีพ
     3. ความรู้ ความเข้าใจ และการประยุกต์ใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู้ผ่านเว็บ

ทีมนำเสนอ
- ทีมที่ 4 การจัดการเรียนการสอนแบบ MOOC (Massive Online Open Course)
ความหมาย บทบาทและความสำคัญ ลักษณะสำคัญ  ข้อดี ข้อจำกัด ตัวอย่าง MOOC และการประยุกต์ใช้ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง >> http://www.thaimooc.org
- ทีมที่ 5 การจัดการเรียนการสอนแบบอีเลิร์นนิ่ง (e-Learning)
ความหมาย บทบาทและความสำคัญ ลักษณะสำคัญ  ข้อดี ข้อจำกัด  การประยุกต์ใช้ หรืองานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ทีมที่ 6 การจัดการเรียนแบบร่วมมือผ่านเว็บ (Collaborative Learning via Web)
ความหมาย บทบาทและความสำคัญ ลักษณะสำคัญ  ข้อดี ข้อจำกัด ตัวอย่างของ Collaborative Learning การประยุกต์ใช้หรืองานวิจัยที่เกี่ยวข้องสมาชิกในกลุ่ม
นายฟารุ ซิ (หัวหน้าทีม)         รหัส405809006
นางสาวอามานี โต๊ะทา           รหัส405809010
นางสาวนูรมี มานิ๊                 รหัส405809019
นางสาวพุดดือลา เวาะโซ๊ะ      รหัส405809024

ผลการเรียนรู้รายวิชา "WBI" เว็บช่วยสอน ครั้งที่ 10


ผลการเรียนรู้รายวิชา "WBI" เว็บช่วยสอน ครั้งที่ 10


วันนี้เพื่อนได้ออกมานำเสนอเนื้อหาที่แต่ละกลุ่มได้ค้นหว้าในหัวข้อ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนผ่านเว็บ

ผลการเรียนรู้
     1. พัฒนาทักษะการค้นคว้าผลงานวิจัย นำมาวิเคราะห์ และสังเคราะห์เป็นองค์ความรู้          
     2. มีทักษะการนำเสนอและการใช้สื่อสารสนเทศนำเสนออย่างมืออาชีพ
     3. ความรู้ ความเข้าใจ และการประยุกต์ใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู้ผ่านเว็บ

ทีมนำเสนอ
  ทีมที่ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเรียนการสอนผ่านเว็บ
·       ความเป็นมา ความหมายของการสอน (การจัดการเรียนรู้) ผ่านเว็บ ลักษณะสำคัญ
·       ประเภทของการสอนผ่านเว็บ
·       ข้อแตกต่างห้องเรียนผ่านเว็บและห้องเรียนปกติ    
ทีมที่ การจัดการเรียนรู้ผ่านเว็บบล็อก
·       ความหมาย ลักษณะสำคัญของเว็บบล็อก
·       ข้อดี ข้อจำกัด
·       ตัวอย่างการสอนผ่านเว็บบล็อก
·       งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
·       การประยุกต์ใช้เทคนิคการสอนผ่านเว็บบล็อกเป็นเครื่องมือ
 ทีมที่ ขั้นตอนการพัฒนาการเรียนการสอนผ่านเว็บ
·       รูปแบบการสอนผ่านเว็บ
·       ขั้นตอนการพัฒนการเรียนการสอนผ่านเว็บ รายละเอียดแต่ละขั้นตอน
·       ตัวอย่าง อาจนำเสนอเป็น Info Graphic)
ทีมที่ 7 การจัดการเรียนรู้แบบกลุ่ม หรือแบบทีม (Group-based Learning or Team - based Learning)                       
·       ความหมาย รูปแบบการจัดกลุ่ม ลักษณะสำคัญ
·       ข้อดี ข้อจำกัด
·       การประยุกต์ใช้งานวิจัยกับวิชาชีพครู


สมาชิกในกลุ่ม
นายฟารุ ซิ (หัวหน้าทีม)         รหัส405809006
นางสาวอามานี โต๊ะทา           รหัส405809010
นางสาวนูรมี มานิ๊                 รหัส405809019

นางสาวพุดดือลา เวาะโซ๊ะ      รหัส405809024

ผลการเรียนรู้รายวิชา "WBI" เว็บช่วยสอน ครั้งที่ 9


ผลการเรียนรู้รายวิชา "WBI" เว็บช่วยสอน ครั้งที่ 9


อาจารย์สอนชดเชยในรายวิชาเว็บช่วยสอนในวันพุธ ที่ 26 เดือนกันยายน 2561 ณ.อาคารไอที ชั้น 3

ประเด็นในหัวข้อที่พูดคุย 
          1. งานเดียวที่ต้องสอนด้วยภาษาอังกฤษ  10 คะแนน แต่ถ้านักศึกษาพรีเซ็นงานโดยใช้ภาษาไทยบางคำอาจจะโดยหักคะแนนเหลือ 8 คะแนน  อาจนักศึกษาพรีเซ็นงานโดยใช้ภาษาไทยคะแนนก็อาจจะลบตามเหลือ 5 คะแนน
          2. งานกลุ่มที่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่าง  หัวข้อใหม่ที่อาจารย์ผู้สอนได้กำหนด คือ วิชาวิทยาการคำนวณ 

       ** อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมสมาชิกในกลุ่ม
นายฟารุ ซิ (หัวหน้าทีม)         รหัส405809006
นางสาวอามานี โต๊ะทา           รหัส405809010
นางสาวนูรมี มานิ๊                 รหัส405809019

นางสาวพุดดือลา เวาะโซ๊ะ      รหัส405809024

วันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2561

ผลการเรียนรู้รายวิชาเว็บช่วยสอน ครั้งที่8


สรุปผลการเรียนรู้รายวิชาเว็บช่วยสอน ครั้งที่ 8

วันพฤหัสบดี ที่ 13 กันยายน 2561

          วันนี้เวลา 09.00 น. อาจารย์ได้แจ้งให้นักศึกษาทุกคนไปพบกันที่ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โครงการ SMP ชั้น 1 อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ เพื่อฟังแนวทางการเตรียมงานและเลือกเรื่อง/เนื้อหา สอนการทดลอง รายวิชาเคมี ระดับชั้น ม. 4 ที่จะจัดทำเป็นบทเรียนอีเลิร์นนิ่งสอนบนเว็บด้วยโปรแกรม ExeLerning และนำไปใช้ในโรงเรียนโครงการ SMP

โดยจะมีอาจารย์ที่ดูแล และเจ้าหน้าที่เข้ามาให้คำชี้แจงโดยสรุปดังต่อไปนี้
          ·       อาจารย์ได้มอบหมายให้นักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คบ. มาทำการทดลอง
          ·       เรื่อง/เนื้อหา สอนการทดลองทั้งหมดจะมี 7 แลป

***เริ่มวันพุธ ที่ 18 กันยายน 2561 และจะมีการทดลองทุกสัปดาห์ของวันพุธในช่วงบ่าย /ครั้งละ  สมาชิกในกลุ่ม
นายฟารุ ซิ (หัวหน้าทีม)         รหัส405809006
นางสาวอามานี โต๊ะทา           รหัส405809010
นางสาวนูรมี มานิ๊                 รหัส405809019
นางสาวพุดดือลา เวาะโซ๊ะ      รหัส405809024

ผลการเรียนรู้รายวิชาเว็บช่วยสอน ครั้งที่7


สรุปผลการเรียนรู้รายวิชาเว็บช่วยสอน ครั้งที่ 7

วันจันทร์ ที่ 10 กันยายน 2561

            วันนี้เวลา 16.00 น. อาจารย์ได้มีการนัดเรียนชดเชยให้กับนักศึกษา เนื่องจากนักศึกษาไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู(ขั้นสังเกตและมีส่วนร่วมในสถานศึกษา) จึงได้มีการงดการเรียนการสอน 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา

            เนื้อหาในการเรียนวันนี้ อาจารย์ได้เข้ามาอธิบายเกี่ยวกับโครงงานที่ได้มอบหมายไว้ (งานกลุ่ม/ทีม) โดยให้นักศึกษาจัดทำแผนการสอนเนื้อหาเกี่ยวกับการทดลองปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ที่อยู่ในโครงการ(SMP) ซึ่งให้แต่ล่ะทีมแบ่งหน้าที่ภายในกลุ่มว่าใครถนัดทางด้านไหน เช่น ใครถนัดด้านการถ่ายวิดีโอ เป็นต้น

กลุ่มที่ 4 Mindmap เรื่อง MOOC
สมาชิกในกลุ่ม
นายฟารุ ซิ
(หัวหน้าทีม)         รหัส405809006
นางสาวอามานี โต๊ะทา           รหัส405809010
นางสาวนูรมี มานิ๊                 รหัส405809019
นางสาวพุดดือลา เวาะโซ๊ะ      รหัส405809024


และอาจารย์ได้แนะนำ Web Prezi ให้นักศึกษาไปศึกษาและนำมาใช้ในการนำเสนอโครงงาน (Project) รายบุคคล ตามคำชี้แจงดังต่อไปนี้

          1.   ให้นักศึกษาทุกคนเลือกศึกษาเอกสารภาษาอังกฤษที่กำหนดให้ โดยอาจศึกษาจากหลายเอกสารหรือเพียงเอกสารเดียว
             2.      ให้ศึกษา วิเคราะห์ และสังเคราะห์ เนื้อหาจากเอกสารที่อ่านหรือศึกษา เลือกมาเพื่อนำเสนอเพียงเรื่อง(Concept) โดยให้กำหนดชื่อเรื่องและออกแบบเนื้อหา(อาจมีสื่อมัลติมีเดียประกอบ) เพื่อนำเสนอ ไม่น้อยกว่าคนละ 10 สไลด์ 
             3.      กำหนดส่งไม่เกินวันที่ 30 กันยายน 2561 โดยส่งลิงก์ไฟล์นำเสนอไว้ในระบบอีเลิร์นนิ่ง และเผยแพร่ในชุมชน Google+ ของรายวิชา

วันพุธที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561

ผลการเรียนรู้รายวิชาเว็บช่วยสอน ครั้งที่6


สรุปผลการเรียนรู้รายวิชาเว็บช่วยสอน ครั้งที่ 6

วันพฤหัสบดี  ที่16 สิงหาคม 2561 
          วันนี้อาจารย์มีการจัดการเรียนการสอนบทที่ 3 เนื้อหาเกี่ยวกับภาษา HTML และการพัฒนาบทเรียนสอนผ่านเว็บ
          ภาษา HTML และแท็กพื้้นฐานสำหรับสร้างเว็บเพจ แนวคิดการพัฒนาบทเรียนและการเรียนการสอนผ่านเว็บ ขั้นตอนการออกแบบบทเรียนหรือกิจกรรม องค์ประกอบ วิธีการจัดการเรียนรู้และการประเมินผล

แหล่งเรียนรู้ (ทุกคนในทีมต้องอ่าน)
          1.      แหล่งเรียนรู้เกี่ยวการเรียนรู้ผ่านเว็บ

แหล่งเรียนเกี่ยวกับ HTML
           1.      HTML Tutorial 
           2.      HTML.COM: Free Lesson
           3.      สอน HTML
           4.      สุดท้ายอาจารย์ได้มอบหมายชิ้นงานให้กลับไปศึกษาสมาชิกในกลุ่ม
นายฟารุ ซิ (หัวหน้าทีม)          รหัส405809006
นางสาวอามานี โต๊ะทา           รหัส405809010
นางสาวนูรมี มานิ๊                 รหัส405809019
นางสาวพุดดือลา เวาะโซ๊ะ       รหัส405809024